Slide background
Slide background

Įstaigos kodas 190086594
Adresas Stadiono g. 16, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., LT–81147 Šiaulių r. sav.
Telefonas +370 41 58 16 31
Darbo laikas I–V 08.00 – 20.00
Pietų petrauka 12.00 – 12.30

Paieška svetainėje

 • FOTO Finmin

 • youtube_logo

 • Untitled

 • Pasiekimų vertinimo aprašas

                                          

                                                                                                 PATVIRTINTA

  Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus

  2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu  Nr.V-43

   

   

  KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS

  MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

   

  I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas  parengtas vadovaujantis:

  ♦ Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, bei atsižvelgiant į metodinėje grupėje svarstytą Aprašo projektą;

  ♦ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281);

  ♦ „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir

  mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK- 556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V- 766 redakcija); …………………… VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYTI ČIA

  Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos gabių, talentingų mokinių ugdymo (ir skatinimo) tvarkos aprašas

  Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokinių tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas