Slide background
Slide background

Priėmimas į mokyklą

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-111

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 2015-05-08 raštą Nr. 44, Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos 2015-05-11 raštą Nr. SD-41 ir Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos 2015-05-11 raštą Nr. S-60, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-27 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Sprendimas registruojamas Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

AntanasBezaras

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-111

 

 

Mokinių priėmimo į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS tvarkOS APRAŠAS

 

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Šiaulių rajono savivaldybės neformalaus vaikų švietimo įstaigas (toliau – mokykla) mokytis pagal neformaliojo švietimo programas.

2. Į mokyklas priimami Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose besimokantys mokiniai.

3. Mokyklos dirba pagal ugdymo planus ir programas.

 

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

4. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias muzikinio ugdymo programas:

4.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė 1 metai);

4.2. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);

4.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);

4.4. muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė 4 metai);

4.5. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė 2 metai);

4.6. neformaliojo muzikos ugdymo (trukmė 4 metai).

5. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokiniai gali rinktis šias dailės ugdymo programas:

5.1. pradinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai);

5.2. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 4 metai);

5.3. išplėstinio dailės ugdymo (trukmė 2 metai);

5.4. neformaliojo dailės ugdymo (trukmė 4 metai).

6. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje mokiniai gali rinktis šias sporto šakas:

6.1. Bokso:

6.1.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.1.2. meistriškumo ugdymo (15 metai);

6.1.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.2. Dziudo:

6.2.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.2.2. meistriškumo ugdymo (1–5 metai);

6.2.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.3. Futbolo:

6.3.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.3.2. meistriškumo ugdymo (15 metai);

6.3.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.4. Graikų ir romėnų imtynių:

6.4.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.4.2. meistriškumo ugdymo (15 metai);

6.4.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.5. Kiokušin karatė:

6.5.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.5.2. meistriškumo ugdymo (15 metai);

6.5.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.6. Krepšinio:

6.6.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.6.2. meistriškumo ugdymo (15 metai);

6.6.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.7. Lengvosios atletikos:

6.7.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.7.2. meistriškumo ugdymo (15 metai).

6.7.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6.8. Žirginio sporto:

6.8.1. pradinio rengimo (12 metai);

6.8.2. meistriškumo ugdymo (14 metai);

6.8.3. meistriškumo tobulinimo (1–4 metai).

7. Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

7.1. Kūrybinės raiškos studijos (trukmė 13 metai);

7.2. Pradinio modeliavimo (trukmė 13 metai);

7.3. Keramikos (trukmė 13 metai);

7.4. Pynimo (trukmė 13 metai);

7.5. Siuvimo (trukmė 13 metai);

7.6. Jaunųjų gamtininkų (trukmė 13 metai);

7.7. Dailiųjų amatų (trukmė 13 metai);

7.8. Kraštotyros–etnokultūros (trukmė 13 metai).

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS į MOKYKLAS

 

8. Į Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos (toliau – Meno mokykla), ankstyvojo ugdymo programą priimami vaikai 6–7 metų amžiaus, pradinio muzikinio ir dailės ugdymo – 7–8 metų vaikai. Į Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos (toliau – Sporto mokykla), pradinio rengimo programas ir į Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namus (toliau – Kūrybos namus) priimami vaikai nuo 7 metų.

9. Mokiniai į Meno mokyklą, Sporto mokyklą, Kūrybos namus priimami atsižvelgiant į vaikų skaičių mokymo grupėse, tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, mokyklos finansines galimybes bei atitinkamai pagal muzikinių ir meninių, sportinių duomenų patikrinimo rezultatus ar jau įgytą mokinio sportinę kvalifikacinę kategoriją.

10. Meninių ar sportinių gebėjimų patikrinimas (stojamasis egzaminas) organizuojamas nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 dienos, o prieš meninių ar sportinių gebėjimų patikrinimą, mokiniams pageidaujant, mokyklos organizuoja konsultacijas.

11. Prašymai mokytis Meno mokykloje ir Sporto mokykloje (1 ir 2 priedai) priimami atitinkamai po meninių ar sportinių gebėjimų patikrinimo (stojamųjų egzaminų) dienos, išlaikius stojamuosius egzaminus. 

12. Prašymai mokytis Kūrybos namuose (3 priedas) priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 15 d. Esant laisvų vietų grupėse mokinių priėmimas vyksta visus mokslo metus.

13. Mokinių meniniai ar sportiniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema. Pagal sporto šakas stojamasis egzaminas susideda iš testų pratimų. Pasiekti rezultatai vertinami balais. Surinkus atitinkamą sumą balų mokinys įvertinamas bendru balu. Mokinys į mokyklą priimamas, jei jo įvertinimas yra ne žemesnis kaip patenkinamas (5 balai).

14. Meno mokyklos muzikinių gebėjimų vertinimo kriterijai:

14.1. muzikinė klausa;

14.2. muzikinė atmintis;

14.3. ritmo pojūtis.

15. Meno mokyklos dailės meninių gebėjimų vertinimo kriterijai:

15.1. piešimas;

15.2. spalvinė raiška;

15.3. kompozicija.

16. Meninių ar sportinių gebėjimų patikrinimą (stojamąjį egzaminą) vykdo Meno ar Sporto mokyklos direktoriaus sudaryta komisija. Meninių ir sporto gebėjimų vertinimo rezultatai protokoluojami.

17. Priėmimo rezultatai skelbiami mokyklų skelbimų lentoje.

18. Jei stojančiųjų į Meno mokyklą ar Sporto mokyklą yra daugiau negu galima priimti, pirmumo teisę turi:

18.1. mokiniai, patikrinimo metu gavę aukštesnį įvertinimą;

18.2. mokiniai, kurie įgiję aukštesnes meistriškumo pakopas, patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu.

19. Papildomas mokinių priėmimas ir prašymai mokytis gali būti vykdomi iki rugsėjo 30 dienos. Esant laisvų vietų, atvykusieji iš kitų muzikos, meno, sporto mokyklų mokiniai gali būti priimami per visus mokslo metus.

20. Į mokyklas mokiniai priimami pateikę:

20.1. nustatytos formos tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą (14 m. ir vyresni vaikai prašymus gali rašyti patys);

20.2. vaiko asmens dokumento kopiją (Meno, Sporto mokykloms);

20.3. gydytojo pažymą, kad mokinys gali lankyti bendrojo ugdymo ir Meno ar Sporto mokyklą;

20.4. esant sveikatos sutrikimams, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti pasirinktos programos vadovą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą (Kūrybos namams).

20.5. pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto mokyklos;

21. Visi prašymai dėl priėmimo į mokyklas registruojami mokinių registracijos žurnale.

22. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Suformuojama mokinio asmens byla (išskyrus Kūrybos namus).

23. Su priimtų į mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) per 10 darbo dienų nuo mokinio (mokinių) priėmimo į įstaigą, pasirašoma dvišalė ugdymo sutartis dviem egzemplioriais, kuri registruojama Mokymo sutarčių registre.

24. Už Mokymo sutarčių registro tvarkymą ir pildymą atsako direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Mokinių priėmimo rezultatai į mokyklas kiekvienais metais skelbiami mokyklų interneto svetainėse ir skelbimų lentose.

26. Aprašo vykdymo kontrolė pavedama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

27. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus teisės aktams Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario (-ių) ar Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.

28. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

_____________________

 

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo

1 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

(telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)__________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________, į Kuršėnų meno mokyklos ____________                                             

(data)                                                                                                                             (pradinio, pagrindinio, neformaliojo ir t.t. )

programos_____________________________ specialybės ________klasę nuo 20     .                 d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

 

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _________________________

 

2. Žinios apie tėvus:

Vardas, pavardė, darbovietė, telefonas

Mama

(globėja, rūpintoja)

 

 

 

Tėvas

(globėjas, rūpintojas)

 

 

 

 

3. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašu susipažinau:

 

(parašas)

 

 

 

 

(parašas)                                                               (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo

2 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas

_________________________________________________________________

(telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)__________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________, į Kuršėnų sporto mokyklos ____________________sporto

(data)

šaką nuo 20    m.                 d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

 

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _________________________

 

2. Žinios apie tėvus:

Vardas, pavardė, darbovietė, telefonas

Mama

(globėja, rūpintoja)

 

 

 

Tėvas

(globėjas, rūpintojas)

 

 

 

 

3. Neprieštarauju, kad mano sūnus (dukra) dalyvautų sporto mokyklos varžybose.                           

(parašas)

4. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašu susipažinau:

 

(parašas)

 

 

 

 

(parašas)                                                    (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo

3 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

(telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)_________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią)___________________, į Kuršėnų kūrybos namų būrelį (-ius)                                                                                 

(data)

nuo 20    m.                       d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

 

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _________________________

 

2. Žinios apie tėvus:

Vardas, pavardė, darbovietė, telefonas

Mama

(globėja, rūpintoja)

 

 

 

Tėvas

(globėjas, rūpintojas)

 

 

 

 

3. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašu susipažinau:

 

(parašas)

 

 

 

(parašas)

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)