Slide background
Slide background

Paslaugų įkainiai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

2013 m. gruodžio 12 d. Nr. T-268

Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u -          s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą apie pritarimą Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų interneto svetainėse ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 dienos sprendimą Nr. T-166 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 Savivaldybės meras  Algimantas Gaubas