Slide background
Slide background

Pasiekimų vertinimo aprašas

                                        

                                                                                               PATVIRTINTA

Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus

2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu  Nr.V-43

 

 

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas  parengtas vadovaujantis:

♦ Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, bei atsižvelgiant į metodinėje grupėje svarstytą Aprašo projektą;

♦ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281);

♦ „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK- 556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V- 766 redakcija); …………………… VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYTI ČIA